Advocaat Familierecht Amsterdam

Het personen- en familierecht gaat over die onderdelen van het recht waar ieder mens mee te maken heeft in het leven, van de wieg tot het graf. Voorbeelden zijn onder andere geboorte en afstamming van kinderen, gezag en omgang, woonplaats, het naamrecht, huwelijk en scheiding, levensonderhoud en het huwelijksvermogensrecht. Maar ook kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing behoren tot het personen- en familierecht. Onze advocaten familierecht kunnen u hierin bijstaan. Het erfrecht wordt vaak in een adem genoemd met het personen- en familierecht maar is vanwege de omvangrijke vermogensrechtelijke aspecten een apart rechts- en vakgebied.

Voor het familierecht is ook het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) van groot belang. Het recht op “family life” dat onder andere door artikel 8 van dit verdrag is beschermd, is van grote invloed op het Nederlandse familierecht. Daarnaast hebben veel onderdelen uit het personen- en familierecht een internationaal karakter; mensen van verschillende nationaliteiten leven, trouwen en krijgen kinderen al dan niet in het buitenland en leggen hun verzoek om echtscheiding of een ander verzoek aan de Nederlandse rechter voor.

Of de Nederlandse rechter dan bevoegd is, en of hij Nederlands recht kan toepassen, zijn regelmatig voorkomende, en soms ingewikkelde vragen. Tot slot; veel geschilpunten in het personen- en familierecht hebben naast de zakelijke en juridische aspecten diepgaande menselijke consequenties. Al deze aspecten samen maken het personen- en familierecht een complex en boeiend geheel.
De advocaten familierecht van Van Koutrik advocaten kunnen u overzicht en helderheid bieden in personen- en familierecht zaken.

Ondertoezichtstelling

Als de ontwikkeling van uw kind ernstig wordt bedreigd kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken. In dat geval is de hulpverlening niet meer vrijwillig maar bent u verplicht deze te accepteren. De kinderrechter wijst een jeugdbeschermer aan die gezinsmanager heet. Deze is namens Jeugdbescherming verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. U houdt wel zelf het gezag over uw kind of kinderen en uw toestemming is nog steeds vereist bij belangrijke beslissingen zoals de schoolkeuze voor het kind, medische behandelingen of de keuze waar u woont.

De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling alleen uitspreken als aan een paar voorwaarden is voldaan:

  • De wet stelt de eis dat de minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd;
  • Verder is het nodig dat de hulpverlening die noodzakelijk is voor het wegnemen van die bedreiging door de ouder(s) niet of onvoldoende wordt geaccepteerd;
  • Tot slot moet de verwachting zijn dat de ouders met de gedwongen hulpverlening binnen een redelijke termijn weer de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding voor de minderjarige(n) zelf kunnen dragen.

Het verzoek om ondertoezichtstelling behandelt de kinderrechter tijdens een zitting. Als uw kind 12 jaar of ouder is zal de kinderrechter uw kind vragen om zijn of haar mening. Verder worden op de zitting nog de betrokken jeugdbeschermer en een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming gehoord. De rechter spreekt een ondertoezichtstelling meestal uit voor één jaar, soms voor een half jaar. Dit om tussentijds een vinger aan de pols te houden en te kunnen bepalen of er voldoende voortgang wordt geboekt met het plan van aanpak van de hulp.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is alleen mogelijk nadat een rechter hiertoe Jeugdbescherming heeft gemachtigd. De wet stelt dat duidelijk moet zijn dat dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of tot onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Jeugdbescherming moet aantonen dat de hulpverlening thuis niet lukt en Jeugdbescherming moet precies aangegeven welk doel met de uithuisplaatsing zij nastreven. Daarnaast moet de noodzaak van de uithuisplaatsing worden afgewogen tegen het recht van het kind op het familie leven (art. 8 EVRM). Het Europese Hof stelt dat het kind slechts bij de ouders mag worden weggehaald als er geen andere manier is om het kind te beschermen. Een uithuisplaatsing betekent namelijk een vergaande inmenging in het familie- en gezinsleven van de ouder en het kind. Er moet eerst een onderzoek zijn gedaan of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn. Kan het kind of de kinderen bijvoorbeeld een tijdje naar de grootouders?

Bij een beslissing tot uithuisplaatsing hoort de kinderrechter minderjarigen vanaf twaalf jaar of ouder  tijdens een zogenaamd ‘kindgesprek’. De ouders hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand in deze moeilijke zaken en dus ook recht op ondersteuning van een advocaat gedurende de hele procedure inclusief de rechtszitting. De duur van de uithuisplaatsing is in principe voor één jaar. Net als bij de ondertoezichtstelling kan de rechter ook een kortere periode vaststellen om te zorgen dat hij of zij tussentijds kan toetsen of verdere uithuisplaatsing nog gerechtvaardigd is.

Veel informatie over het veilig opgroeien van kinderen, jongeren en de hulp aan opvoeders hierbij is te vinden op de site van Het Nederlands Jeugdinstituut. Deze site biedt ook veel informatie over regels rondom jeugdzorg en de jeugdwet.

Lees meer

Inloopspreekuur

Heeft u een vraag voor onze familierecht advocaat? Kom langs tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur: ook zonder afspraak. We staan elke woensdag tussen 16:00 uur en 19:00 uur voor u klaar.

Bernhard Voogd

voogd@vankoutrik.nl
06 4122 1544

Hilje Plantenga

plantenga@vankoutrik.nl
06 24700642