Familierecht

Het personen- en familierecht gaat over die onderdelen van het recht waar ieder mens mee te maken heeft in het leven, van de wieg tot het graf. Voorbeelden zijn onder andere geboorte en afstamming van kinderen, gezag en omgang, woonplaats, het naamrecht, huwelijk en scheiding, levensonderhoud en het huwelijksvermogensrecht. Maar ook kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing behoren tot het personen- en familierecht. Het erfrecht wordt vaak in een adem genoemd met het personen- en familierecht maar is vanwege de omvangrijke vermogensrechtelijke aspecten een apart rechts- en vakgebied.

Behalve het Nederlandse recht is ook het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) van belang bij het personen- en familierecht. Het recht op “family life” dat onder andere door artikel 8 van dit verdrag wordt beschermd, is van grote invloed op het familierecht. Daarnaast hebben veel onderdelen uit het personen- en familierecht een internationaal karakter; mensen van verschillende nationaliteiten leven, trouwen en krijgen kinderen al dan niet in het buitenland en leggen hun verzoek om echtscheiding of een ander verzoek aan de Nederlandse rechter voor.

Of de Nederlandse rechter dan bevoegd is, en of hij Nederlands recht kan toepassen, zijn regelmatig voorkomende, en soms ingewikkelde vragen. Tot slot; veel geschilpunten in het personen- en familierecht hebben naast de zakelijke en juridische aspecten diepgaande menselijke consequenties. Al deze aspecten samen maken het personen- en familierecht een complex en boeiend geheel.
De specialisten van Van Koutrik advocaten kunnen u overzicht en helderheid bieden in personen- en familierecht zaken

Ondertoezichtstelling

Als de ontwikkeling van uw kind ernstig wordt bedreigd kan de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreken. In dat geval is de hulpverlening niet meer vrijwillig maar bent u verplicht deze te accepteren. De kinderrechter wijst een gezinsvoogd aan die gezinsmanager heet. Deze is namens Jeugdbescherming belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. U houdt wel zelf het gezag over uw kind of kinderen en uw toestemming is nog steeds vereist bij belangrijke beslissingen zoals de schoolkeuze voor het kind, medische behandelingen of de keuze waar u woont.

De kinderrechter kan de ondertoezichtstelling alleen uitspreken als aan een paar voorwaarden is voldaan:

  • De wet stelt de eis dat de minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd;
  • Verder is het nodig dat de hulpverlening die noodzakelijk is voor het wegnemen van die bedreiging door de ouder(s) niet of onvoldoende wordt geaccepteerd;
  • Tot slot moet de verwachting zijn dat de ouders met de gedwongen hulpverlening binnen een redelijke termijn weer de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding voor de minderjarige(n) zelf kunnen dragen.

Het verzoek om ondertoezichtstelling wordt tijdens een zitting door de kinderrechter behandeld. Als uw kind 12 jaar of ouder is zal de kinderrechter uw kind tijdens een kindverhoor vragen om zijn of haar mening. Verder worden op de zitting nog de betrokken jeugdbeschermer en een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming gehoord. Meestal wordt een ondertoezichtstelling voor de maximale duur van een jaar uitgesproken maar het komt regelmatig voor dat de rechter een half jaar voldoende vindt, met name ook om tussentijds een vinger aan de pols te houden en te kunnen bepalen of er voldoende voortgang wordt geboekt met het plan van aanpak van de hulp.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is slechts mogelijk nadat een rechter hiertoe een machtiging heeft verleend aan Jeugdbescherming. De wet stelt dat gebleken moet zijn dat dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of tot onderzoek naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Noodzakelijk is dat aannemelijk wordt gemaakt dat de hulpverlening thuis tevergeefs is geweest en er moet precies worden aangegeven welk doel met de uithuisplaatsing wordt nagestreefd. Daarnaast moet de noodzaak van de uithuisplaatsing worden afgewogen tegen het recht van het kind op het familie leven (art. 8 EVRM). Het Europese Hof stelt dat het kind slechts bij de ouders mag worden weggehaald als er geen andere manier is om het kind te beschermen. Een uithuisplaatsing betekent namelijk een vergaande inmenging in het familie- en gezinsleven van de ouder en het kind. Er zal dus eerst een onderzoek moeten zijn gedaan naar minder ingrijpende alternatieven. Kan het kind of de kinderen bijvoorbeeld een tijdje naar de grootouders?

Bij een beslissing tot uithuisplaatsing worden minderjarigen vanaf twaalf jaar of ouder opgeroepen om gehoord te worden tijdens een zgn. ‘kindgesprek’. De ouders hebben recht op gefinancierde rechtsbijstand in deze moeilijke zaken en dus ook recht op ondersteuning van een advocaat gedurende de hele procedure inclusief de rechtszitting.De duur van de uithuisplaatsing is in principe voor een jaar. Net als de OTS kan door de rechter ook een kortere periode worden bepaald om te zorgen dat tussentijds kan worden getoetst of verdere uithuisplaatsing nog gerechtvaardigd is.

Lees meer

Inloopspreekuur

Heeft u een vraag voor onze familierecht advocaat? Kom langs tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur: ook zonder afspraak. We staan elke woensdag tussen 16:00 uur en 19:00 uur voor u klaar.

Bernhard Voogd

voogd@vankoutrik.nl
06 4122 1544

Hilje Plantenga

plantenga@vankoutrik.nl
06 24700642