Home / Strafrecht

Fraude en Milieu

De EU ziet strenger toe op de bescherming van het milieu. Hiervoor verplicht zij lidstaten om bepaalde milieudelicten strafrechtelijk te vervolgen. Strafrechtelijke handhaving blijkt effectiever dan bijvoorbeeld het opleggen van boetes, waardoor milieudelicten nu vaker strafrechtelijker worden afgedaan. Voorheen werden boetes opgelegd door gemeenten of een provincie, maar nu legt het Openbaar Ministerie eerder een boete op.

Wanneer u als ondernemer milieuwetgeving heeft overtreden, bijvoorbeeld door het illegaal over de grens brengen van afval, dan wordt u strafrechtelijk vervolgd. Dit kan al het geval zijn bij het verkeerd invullen van formulieren bij het transport. Onder het milieustrafrecht vallen feiten die strafbaar zijn gesteld onder de Wet op de economische delicten (WED) en/of de Wet milieubeheer. Daarnaast zijn er de specifieke voorschriften uit milieuwetgeving, zoals bijvoorbeeld de Flora- en faunawet, de Meststoffenwet, de Wet bodembescherming, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen en de Wet voorkoming verontreiniging door schepen. De meeste milieustrafzaken gaan vaak samen met feiten die strafbaar zijn gesteld in een specifieke milieuwet en in het Wetboek van Strafrecht. Vaak wordt dan naast de milieuovertreding ook deelneming aan een criminele organisatie, fraude en witwassen ten laste gelegd.

Onze milieustrafrechtadvocaat staat u bij in de gehele procedure vanaf het verhoor tot eventueel hoger beroep. Ook adviseert en begeleidt onze milieurechtspecialist u bij inspecties van de ILT en/of de Douane. Onze specialist adviseert ook preventief om zo boetes en procedures te voorkomen.

Ondernemingsstrafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit als bijvoorbeeld fraude, omkoping, corruptie, calamiteiten, ondernemingsstrafrecht en milieustrafrecht dan staan onze ondernemingsstrafrechtadvocaten u bij vanaf het eerste verhoor. Onze specialisten zullen de media-aandacht regisseren, die bij zulke ingewikkelde zaken komt kijken en zij begeleiden u tijdens het gehele proces.

Inloopspreekuur

We geven u graag meer informatie over uw rechten als verdachte of slachtoffer van een gewelds- of levensdelict. U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur: ook zonder afspraak. We staan elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Neem contact op met onze advocaat strafrecht