Bestuursrecht

Bestuursrecht maakt het voor burgers mogelijk om besluiten van de overheid aan te passen of ongedaan te maken. Advocatenkantoor Van Koutrik in Amsterdam staat particulieren, bedrijven en overheidsinstanties bij in juridische vraagstukken en rechtszaken over bestuursrecht. Onze advocaat bestuursrecht helpt u in de volgende gevallen:

  • Bezwaar op omgevingsvergunningen;
  • Schade door een onrechtmatige daad van de overheid of nadeelcompensatie;
  • Planschadevergoeding bij gewijzigde bestemmingsplannen;
  • Toeslag, uitkering en PGB;
  • Last onder dwangsom/last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete;
  • Aanbestedingen;
  • Bouw- en Vastgoedrecht;
  • Inspecties-SZW.

Onze bestuursrechtadvocaten staan u terzijde bij contacten met de overheid. De specialisten van Van Koutrik Advocaten begeleiden u bij een bemiddelingspoging, een bezwaarprocedure, een eventuele beroepsprocedure en hoger beroep. Ons team hecht veel waarde aan begrijpelijkheid, zorgvuldigheid en rechtszekerheid.

Omgevingsrecht en vergunningen

Bij een aanvraag voor een vergunning of een afgewezen vergunningsaanvraag adviseert onze omgevingsrecht-specialist. Al in de eerste fase is het belangrijk de overheid van de juiste informatie te voorzien om afwijzing en een beroepsprocedure te voorkomen. Onze omgevingsrecht advocaat begeleidt u daarbij en zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van uw aanvraag of bezwaar door de overheid. Indien nodig gaat de specialist voor u in beroep. Onze specialist adviseert ook op het gebied van stikstofdepositie en bij Pfas houdende grond.

Wet milieubeheer

Wanneer u met de Wet milieubeheer in aanraking komt dan is het belangrijk om goed geadviseerd te werk te gaan. Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de overheid en om die reden is het belangrijk zorgvuldig te zijn tijdens de procedure. Onze milieurecht specialist heeft ruime ervaring met milieu- en duurzaamheidskwesties, zij adviseert en ondersteunt ondernemers en particulieren bij zaken die de Wet milieubeheer aangaan.

Aanbestedingsrecht

Indien u bij een aanbesteding voor een overheidsopdracht onduidelijkheid heeft over de rol van de overheid in de aanbestedingsprocedure of u meent dat u geen faire kans heeft gehad op de overheidsopdracht dan is het goed om onze aanbestedingsrecht advocaat deze zaak te laten beoordelen. U krijgt dan een begrijpelijk advies, waarna u samen met onze specialist kunt beslissen over een eventuele klacht bij de overheid of een beroepsprocedure.

Bestuurlijke boete of last

Als u een onredelijke en disproportionele bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang heeft ontvangen dan adviseren onze bestuursrechtadvocaten u om hen zo snel mogelijk in te schakelen. Onze specialisten treden dan direct in contact met de overheid om snel duidelijkheid te krijgen over de gevolgen voor u of uw onderneming. Zo beperken zij onverwachte en grote schadelijke gevolgen van het besluit.

Parkeervergunningen

Gemeenten kunnen bij gewijzigd beleid besluiten om een aan u verleende parkeervergunning in te trekken. Zo’n besluit heeft vervelende gevolgen voor u. Onze specialisten hebben ervaring met het voeren van dergelijke procedures bij verschillende gemeenten. Zij staan u bij vanaf het bezwaar bij een gemeente tot aan het hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inspectie-SZW en bedrijfsongevallen

Bij bedrijfsongevallen kan de Inspectie-SZW overgaan tot het sluiten van uw onderneming. Ook kunt u worden beboet en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Onze specialisten begeleiden u in de gehele procedure na een bedrijfsongeval, waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Zij adviseren, bemiddelen en procederen bij zaken die voortvloeien uit een bezoek van de Inspectie-SZW bij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval of het werken met gevaarlijke stoffen. Onze schadespecialisten staan u bij als uw werknemer schadevergoeding eist.

Planschade, nadeelcompensatie en schadevergoeding van de overheid

Wanneer de overheid een beslissing neemt of werkzaamheden verricht met schade of nadeel voor u, bijvoorbeeld door onteigening van uw grond of hinderlijke werkzaamheden aan uw straat, dan begeleiden onze schadevergoedingsadvocaten u bij de procedure tot het verhalen van de schade op de overheid.

Sociaal zekerheidsrecht

Als u het niet eens bent met een beslissing die de overheid heeft genomen, omdat bijvoorbeeld uw uitkering is gestopt, dan begeleiden onze bestuursrechtadvocaten u in de bezwaarprocedure en in een eventuele beroepsprocedure.

Inloopspreekuur

Kom zonder afspraak bij ons langs voor juridisch advies tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Vraag het onze bestuursrecht advocaten