Privacy statement

Algemeen

Van Koutrik Advocaten LLP (hierna Van Koutrik) is een samenwerkingsverband van advocaten naar Engels recht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1075 HJ) Amsterdam aan de De Lairessestraat 129 (sous) (hierna: “Van Koutrik”). Van Koutrik draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (“Avg”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Koutrik verwerkt.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Van Koutrik verwerkt persoonsgegevens om diensten te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Van Koutrik verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Juridische dienstverlening in het kader van een overeenkomst van opdracht, waaronder advisering en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • Innen van declaraties;
 • Advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Marketing- en communicatie activiteiten;
 • Sollicitaties.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Koutrik verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Basisgegevens zoals naam inclusief voornamen, geboortedatum, geslacht en eventuele titel plus adresgegevens;
 • BSN;
 • Betalingsgegevens;
 • Btw-nummer, KvK-uittreksel en website;
 • Telefoonnummer en emailadres;
 • Overige informatie noodzakelijk voor het verrichten van onze juridische diensten, waaronder informatie betreffende de inhoud van de kwestie.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Koutrik omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Koutrik verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de Avg:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Koutrik deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Koutrik, zoals een IT-leverancier of een deurwaarder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Koutrik persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Koutrik uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden is tot naleving van de Avg. Door Van Koutrik ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Avg. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Van Koutrik hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Koutrik gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Koutrik in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Koutrik bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemd doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Van Koutrik bewaart dossiers waarin persoonsgegevens zijn verwerkt minimaal 7 jaar na afronding werkzaamheden.

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Koutrik aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Koutrik Advocaten
De Lairessestraat 129 (sous)
1075 HJ Amsterdam
020 676 80 66
info@vankoutrik.nl

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Koutrik neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Van Koutrik zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Van Koutrik houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Van Koutrik houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Koutrik verkocht aan derden.

De website van Van Koutrik maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Van Koutrik geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Van Koutrik heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacy statement

Van Koutrik heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Van Koutrik via info@vankoutrik.nl of 020 – 676 80 66.