Algemene voorwaarden

Download onze Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden Van Koutrik Advocaten 2021

Download our General Terms and Conditions: General Terms and Conditions Van Koutrik Advocaten 2021

COÖPERATIE VAN KOUTRIK ADVOCATEN U.A. EN DE DAARAAN VERBONDEN ADVOCATEN

For English see below.

1. Van Koutrik Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten, verenigd in een coöperatie.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door de individuele advocaat.

3. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Coöperatie Van Koutrik Advocaten U.A. en van haar leden wordt uitgesloten.

4. De individuele advocaat zal bij de uitvoering van de aan hem of haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

5. Iedere aansprakelijkheid van de individuele advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de in overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de advocaat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de individuele advocaat en/of jegens de Coöperatie Van Koutrik Advocaten U.A. verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit. In ieder geval vervallen alle aanspraken twaalf maanden nadat het dossier is gesloten.

6. De keuze van door de advocaat in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar nodig, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

7. De advocaat is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden als en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De advocaat is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

9. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de door de advocaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

10. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de advocaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de advocaat gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Als een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

11. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat als de advocaat namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor de Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

12. De door de advocaat verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, ook als de opdrachtgever niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. De advocaat is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

13. De advocaat is steeds gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de advocaat na voorafgaande aankondiging bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de advocaat gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De advocaat heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

14. Op de dienstverlening van de advocaat is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de advocaat aan de opdrachtgever verzonden nota’s en met uitzondering van opdrachten tot mediation. Op opdrachten tot mediation is de klachtenregeling van de Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars of het Nederlands Mediation Instituut NMI van toepassing.

15. Tot de schade van de advocaat, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de advocaat, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de advocaat verzonden nota’s, worden de door de advocaat te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,- te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

16. De advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, als 7 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.

17. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de leden van de hiervoor bedoelde Coöperatie inclusief de (voormalige) leden en bestuurders, de Stichting Derdengelden Van Koutrik inclusief haar (voormalige) bestuurders en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de advocaten en/of de Coöperatie werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.

18. Op de overeenkomsten met de advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting ter kennis gebracht van de rechter te Amsterdam, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

 

 ___________

COOPERATION VAN KOUTRIK ADVOCATEN U.A. AND ITS ALLIED LAWYERS

 1. Van Koutrik Advocaten is an alliance of independently practicing lawyers, united in a cooperation.
 2. All instructions are exclusively accepted by the individual lawyer.
 3. The joint and several liability of Van Koutrik Advocaten and its members is excluded.
 4. The individual lawyer shall in the performance of any instruction given to him or her, in the performance of any work and in the selection of auxiliary persons and third parties, act in accordance with good contracting practices.
 5. Any liability of the individual lawyer is limited to the amount paid out in the respective case by the professional indemnity insurance policy as in force in accordance with the guidelines of the Netherlands Bar Association plus the amount of the excess that according to the policy conditions is not for the account of the insurer. If, for whatever reason, no payment is made pursuant to said insurance, any liability is limited to the amount which the lawyer has invoiced the client in the relevant case in the relevant year in respect of fees. Any claim against the individual lawyer and/or against Van Koutrik Advocaten expires and lapses 12 months after the aggrieved party was aware or should have been aware of the harmful event. All claims shall in any event lapse twelve months after the file has been closed.
 6. The choice of auxiliary persons and third parties to be engaged by the lawyer shall, where necessary, take place in consultation with the client and with due observance of due care. The lawyer is not liable for failures of said third parties.
 7. The lawyer is only liable for failures of auxiliary persons and third parties if and insofar as the resulting loss can be recovered from the auxiliary persons or third parties. The lawyer is authorised to accept any restrictions of liability of auxiliary persons and third parties on behalf of the client.
 8. The performance of the granted instruction takes place exclusively for the benefit of the client. Third parties cannot derive any rights from the content and results of the work performed.
 9. The client indemnifies the lawyer against all claims by third parties, including the costs to be incurred by the lawyer in this connection, which in any way whatsoever are connected to the work carried out for the client.
 10. If the client discloses the content of the work carried out by the lawyer on the client’s behalf to third parties, the client is obliged towards the lawyer to notify those third parties that the work was carried out under the application of these general terms and conditions. If a third party uses the content of the work in any way whatsoever, that third party is bound by the content of these general terms and conditions.
 11. The client declares to be aware of the fact that if the lawyer applies for legal aid from the Legal Aid Council on the client’s behalf, the Legal Aid Council can, such in the performance of its statutory duty, request information about the client (and possibly his/her partner) from government services, such as the municipal personal records database and the tax authorities.
 12. The invoices submitted by the lawyer must be paid within 14 days without any reliance by the client on discount, suspension and/or settlement, failing which the client is in default. In that event, the statutory commercial interest rate is due on the outstanding amount, even if the client is not acting in the execution of a profession or company. The lawyer is entitled to determine from which outstanding claim on the client a received payment will be deducted, unless the client has expressly indicated otherwise when the payment was made.
 13. The lawyer is always entitled, prior to or on continuation of the service provision, to demand one or more offsettable advances from the client. In the event of a failure to pay such, the lawyer is entitled, after prior notification, not to commence the work, to suspend it or cease it. Unless expressly agreed otherwise, the advance shall be settled with the final invoice in the relevant case. The lawyer is also entitled to offset the advance with unpaid invoices of the client in the relevant case or in other cases. The lawyer is entitled to change the rates (including the fees) as from a future date.
 14. The service provision by the lawyer is subject to the Complaints and Dispute Settlement Scheme for the Legal Profession [Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur] with the exception of disputes which concern the collection of one or more invoices sent by the lawyer to the client and with the exception of mediation services. Instructions for mediation are subject to the complaints procedure of the Association for Family Lawyers and Divorce Mediation Lawyers [Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars] or the Netherlands Mediation Institute.
 15. The loss on the part of the lawyer, which is the result of any attributable failure by the client in his/her obligations towards the lawyer, also includes all costs of judicial and extrajudicial measures. If the failure by the client concerns the late payment of the invoices submitted by the lawyer, the extrajudicial assistance costs to be incurred by the lawyer are determined at 15% of the principal sum due with a minimum of € 200 plus the turnover tax due.
 16. The lawyer is entitled to remove and destroy files from the archives and any documents they may contain, including those which are the property of the client and/or third parties after 7 years or more have passed since the closure of a case which has been dealt with by the lawyer without any further notification being required.
 17. These general terms and conditions are also stipulated on behalf of: the members of the cooperation including any (former) members and directors, the Stichting Derdengelden Van Koutrik [client trust account] including its (former) directors and all those who, whether or not pursuant to an employment agreement, are or were working for the lawyers and/or the cooperation and their heirs.
 18. The agreements with the lawyers are exclusively governed by Dutch law. Any disputes are exclusively heard by the court in Amsterdam, subject to mandatory statutory provisions.