Drie manieren van ontslag

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2016 kent de wet ook de mogelijk om een werknemer te ontslaan met wederzijds goedvinden (artikel 7:670b BW). Daarnaast is er de mogelijkheid om via de kantonrechter of het UWV een ontslag te realiseren. Er wordt, juist ook in de coronatijd, veelvuldig gebruik gemaakt van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Daarom leggen de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik Advocaten u kort uit waar u op moet letten bij deze vorm van beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

De overeenkomst waarin dit wordt neergelegd heet een vaststellingsovereenkomst. Dit is – kort gezegd –  een overeenkomst die bedoeld is om een geschil te beslechten (dus niet exclusief voorbehouden aan het arbeidsrecht). De werkgever doet een voorstel voor beëindiging waarin onder meer: de einddatum inclusief opzegtermijn, hoogte van de transitievergoeding, eventueel vrijstelling van werk, saldo vakantiedagen, wijze van communicatie over vertrek, het (vervallen) van het concurrentiebeding zijn opgenomen. Het is een allesomvattende overeenkomst, dus ook de afspraak over het gebruik van bijvoorbeeld de lease-auto of terugbetalen van studiekosten wordt opgenomen. Overigens kan ook een werknemer het initiatief nemen tot beëindiging met een vaststellingsovereenkomst. Voor de werknemer is het van belang te weten dat de overeenkomst rechtsgeldig is opgesteld en recht op een WW-uitkering bestaat.

Vereisten

Inmiddels blijkt dat de Hoge Raad de op het oog eenvoudige praktijk heeft aangescherpt. Zo zijn er zijn strenge eisen aan de wilsverklaring van de werknemer, die moet ondubbelzinnig en duidelijk zijn. De werkgever moet dan ook zorgvuldig te werk gaan en de werknemer in de gelegenheid te stellen erover na te denken en (juridisch) advies in te winnen. De werknemer krijgt zelfs na de ondertekening twee weken bedenktijd en heeft het recht de vaststellingsovereenkomst te ontbinden. Dit moet wel schriftelijk en kan zonder opgave van redenen.

De werkgever en de werknemer doen er verstandig aan al deze afspraken door een advocaat te laten checken. De arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik Advocaten zijn voortdurend bezig met deze wijze van ontslag en de onderhandelingen over de voorwaarden van beëindiging van het dienstverband. Zij zien maar al te vaak dat partijen vergeten belangrijke zaken vast te leggen. Neem voor het laten opstellen of beoordelen van een vaststellingsovereenkomst contact op met Van Koutrik Advocaten.