Kinderalimentatie

Het onderwerp kinderalimentatie is erg in beweging geweest de laatste jaren. Welk bedrag ouders voor de kinderen moeten bij te dragen is een behoorlijk complex vraagstuk. Met uw advocaat proberen we samen vast te stellen wat een redelijk aandeel is voor beide ouders in de kosten voor opvoeding en verzorging van de kinderen. Dat hangt van een hoeveelheid factoren af.

Moet ik kinderalimentatie betalen?

Ouders zijn verplicht om financieel bij te dragen aan de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Zij hebben (zeker na de scheiding) meestal beide een inkomen maar hebben ook allebei een aandeel in de verzorging van de kinderen. Dat aandeel is echter meestal niet aan elkaar gelijk. Zulke factoren zijn onderling verbonden en beïnvloeden allemaal de hoogte van een uiteindelijke ouderbijdrage. Uw advocaat kan een alimentatieberekening voor u maken.

Alimentatieberekening

Wij beschikken over de meest recente expertise om een uitgebreide en objectieve alimentatie berekening te maken. Dat betekent dat we met u samen uitgebreid de feiten vaststellen. Belangrijk is het voormalig gezinsinkomen en het huidige inkomen van beide ouders. Daarna maken wij op basis van die gegevens de berekening. Uiteindelijk kunnen de ouders in onderling overleg ook andere afspraken maken en van de berekening afwijken. Misschien willen jullie samen wel een hele andere financiële regeling afspreken. Alles kan en alles mag, zolang jullie het er maar met elkaar over eens worden. Wij hanteren dezelfde richtlijnen als de rechtbank en gebruiken hetzelfde rekenprogramma.

Wie is onderhoudsplichtig?

Juridische ouders zijn dus altijd onderhoudsplichtig, ook als er geen omgang met het kind is, en ook als de andere ouder eenhoofdig gezag heeft gekregen. Omgang en gezag spelen dus geen rol. Deze onderhoudsplicht duurt tot het kind 18 is.

Wie ontvangt de kinderalimentatie?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, heeft de ouder waar het kind officieel zijn hoofdverblijfplaats heeft meestal behoefte aan kinderalimentatie. Bij minderjarige kinderen ontvangt de ouder de kinderalimentatie. Vanaf de 18e verjaardag wordt het kind zélf de alimentatiegerechtigde. Er bestaat niet zoiets als één vast bedrag voor iedereen. De kinderalimentatie verschilt van geval tot geval. Twee zaken zijn daarbij van belang: het bedrag dat de alimentatie-gerechtigde nodig heeft en het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen. Om te berekenen welk bedrag de alimentatieplichtige kan betalen, moet een zogenaamde ‘draagkrachtberekening’ worden gemaakt.

Wat is de hoogte van de onderhoudsplicht?

Voor het bepalen van de kosten van het kind of de kinderen is het uitgangspunt: de levensstandaard van het kind op het moment dat de ouders nog bij elkaar waren. Het idee daarachter is dat het kind er financieel niet de dupe van mag worden dat zijn ouders uit elkaar gaan. Om te bepalen of en hoeveel een ouder aan kinderalimentatie moet voldoen, zal de rechter een driestappenplan volgen:

  1. De rechter stelt de financiële behoefte van het kind vast. Hoeveel heeft het kind nodig?
  2. Daarna stelt hij de draagkracht van de ouders vast. Hoeveel kunnen de ouders betalen?
  3. Hoeveel moeten beide ouders – gelet op hun draagkracht – naar rato bijdragen aan de kosten van de kinderen. Hoeveel moet elk van de ouders bijdragen?

Stap 1 de behoefte van het kind

De eerste stap die de rechter neemt bij het vaststellen van de kinderalimentatie is het vaststellen van de financiële behoefte van het kind. Wat is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen? In feite wordt gekeken welk deel van het inkomen van beide ouders besteed werd aan de kinderen. Hiervoor zijn tabellen beschikbaar. De tabellen zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), in samenwerking met het Nibud. Zie: Werkgroep Alimentatienormen. Met behulp van de tabellen vind je het bedrag dat de kinderen in totaal nodig hebben. Vervolgens moet dat bedrag (naar rato) verdeeld worden tussen de beide ex-partners, waarbij geen van beiden meer hoeft te betalen dan hij of zij werkelijk kan. Daarvoor dient de draagkrachtberekening.

Stap 2 de draagkracht van de ouders

Op het moment dat de rechter het eigen aandeel in de kosten van de kinderen heeft vastgesteld, zal de rechter vervolgens gaan kijken wat de draagkracht van beide ouders is. Met andere woorden: in hoeverre zijn beide ouders ook daadwerkelijk in staat om de bij stap 1 vastgestelde bedragen te betalen?

Stap 3 de bijdrage in de kosten van de kinderen van beide ouders

Als de rechter de draagkracht van beide ouders heeft vastgesteld zal de rechter bekijken welk bedrag partijen naar rato van hun draagkracht kunnen bijdragen aan het eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Dit wordt ook wel een draagkrachtvergelijking genoemd.

Kan de kinderalimentatie wijzigen?

Er kunnen zich situaties voordoen waardoor de alimentatieplichtige ouder in de toekomst niet langer het afgesproken bedrag kan betalen. Bijvoorbeeld als deze veel is ontslagen of veel minder gaat verdienen. Of er zijn gewijzigde omstandigheden waardoor de alimentatiegerechtigde behoefte heeft aan een hogere bijdrage. Bijvoorbeeld als de kinderen bijzondere onkosten hebben zoals, bijzondere ziektekosten, een duurdere privéschool of andere hoge uitgaven.

De ouder die de alimentatie niet meer op kan brengen, zal een verzoek moeten indienen bij de rechtbank om het vastgestelde bedrag te wijzigen. De rechter zal dan beoordelen of er daadwerkelijk gewijzigde omstandigheden zijn, op grond waarvan een nieuwe berekening gemaakt moet worden.