Verhuizen met de kinderen

Als je wilt verhuizen met de kinderen en de andere ouder is het daar niet mee eens, wat dan? Allereerst ga je daarover natuurlijk samen met elkaar in gesprek. Je vraagt de mening van de andere ouder, over de plannen voor een verhuizing. Ook in het geval dat de communicatie met de andere ouder heel beperkt is, of zelfs totaal afwezig, zal je toch eerst met de andere ouder een gesprek daarover moeten aangaan.

Op welke wijze je dat doet, is afhankelijk van hoe je onderlinge relatie is. Een persoonlijk gesprek verdient de voorkeur maar is niet in alle gevallen mogelijk omdat het gevaar bestaat dat een dergelijk gesprek onmiddellijk ontspoort. In dat geval zet je schriftelijk uiteen waarom het belangrijk voor je is om te kunnen verhuizen en op welke wijze de mogelijke verhuizing is doordacht.

Vervangende toestemming vragen aan de rechter

Als ouders het niet eens worden over de geplande verhuizing van de ene ouder met de kinderen, dan kunnen zij dit geschil voorleggen aan de rechter. Die ouder vraagt dan vervangende toestemming voor de verhuizing aan de rechtbank (op grond van art. 1:253a BW). Als er sprake is van spoed, dan kan dit in ook in een kortgeding procedure worden gevraagd. Voor het indienen van dergelijke verzoeken is een advocaat nodig.

Het belang van de kinderen

Bij een beoordeling door een rechtbank staat het belang van de kinderen altijd voorop.  Natuurlijk heeft vooral de verhuizende ouder vaak zwaarwegende belangen bij de gewenste verhuizing en ook die belangen wegen mee. Uiteindelijk is doorslaggevend of met de belangen van de kinderen in de nieuwe situatie in zeer belangrijke mate rekening is gehouden en verder of de zorg- en contactregeling met de andere ouder op een vergelijkbare wijze kan blijven voortgezet. Als dat niet goed mogelijk is, dan moet er over een compensatieregeling worden nagedacht. Een verhuizing mag nooit leiden tot een volledige beperking van het contact.

U heeft geen gezag – wat dan?

Als de niet verhuizende ouder geen gezag over de kinderen heeft, heeft de ouder die wil verhuizen geen toestemming nodig. Een verhuizing kan dan gemakkelijker plaatsvinden. Wel is het van belang dat de omgangsregeling tussen de andere ouder en de kinderen wordt nagekomen. Als er sprake is van een beschikking waarin een omgangsregeling is bepaald, terwijl die omgangsregeling door de verhuizing niet langer kan worden nagekomen, dan kun je ondanks dat je geen gezag hebt, toch een verbod tegen de verhuizing verzoeken. Het recht op omgang met beide ouders, is een recht van de kinderen dat zeer sterk is verankerd in wettelijke bepalingen. Daarop kunnen slechts bij hoge uitzondering beperkingen in worden aangebracht. Onder welke omstandigheden sprake is van een bijzondere omstandigheid moet van geval tot geval worden afgewogen. Iedere situatie is uniek en advies over de haalbaarheid van een zaak is maatwerk.

Een voorbeeld:
Moeder A en vader B hebben samen twee kinderen, en wonen beiden in de omgeving van Amsterdam. De kinderen gaan daar ook naar school. De kinderen hebben hun hoofdverblijf bij moeder A.  Iedere week zijn ze op woensdag na school en in de weekenden bij vader B.

Moeder A wil met een nieuwe partner gaan samenwonen in ’Den Bosch. Ze heeft een hele goede school voor de kinderen gevonden en kan daar ook een uitstekend betaalde baan vinden. Ouder B, is het niet eens met de verhuizing, hij is bang dat hij de kinderen minder vaak gaat zien en vindt het veel te ver weg.  Mag moeder A verhuizen?

Vanzelfsprekend mag moeder A met de kinderen verhuizen als vader B daarmee uiteindelijk na onderling overleg, expliciet instemt. Het is verstandig de afspraken daarover schriftelijk te bevestigen. Soms is mondeling toestemming door de andere ouder verleend, echter wordt dat in een later stadium ontkend, of komt die ouder op de beslissing terug. Dan is lastig te bewijzen wat er precies is afgesproken.

Als vader B niet instemt dan zal moeder A moeten aantonen dat het contact tussen vader en de kinderen weliswaar een andere invulling krijgt, maar dat zij elkaar nog steeds frequent kunnen zien. Gedacht kan worden aan een uitbreiding van omgang op andere momenten waardoor voldoende compensatie wordt geboden. Bijvoorbeeld door meer vakanties bij vader B door te brengen. Of door een weekenddag extra bij vader te blijven. Volgens vaste jurisprudentie is er een lijstje met criteria die de rechter hanteert bij de beoordeling welk belang zwaarder weegt.

Wettelijke bepalingen

De rechtbank dient, op grond van artikel 1:253a BW, een zodanige beslissing te nemen als haar in het belang van de kinderen wenselijk voorkomt. Uit vaste jurisprudentie (HR 25 april 2008, LJN: BC5901) volgt dat hieruit niet mag worden afgeleid dat het belang van de kinderen bij geschillen over gezamenlijke gezagsuitoefening altijd zwaarder weegt dan andere belangen.

Bij de beoordeling dient de rechtbank alle omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. In het geschil dienen onder andere de volgende omstandigheden en belangen te worden meegewogen: het recht en belang van de moeder om te verhuizen en in vrijheid haar leven (opnieuw) in te richten; de noodzaak voor de moeder om te verhuizen; de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid. Maar er zijn ook andere criteria van belang. Het gaat uiteindelijk om het belang van de kinderen in de specifieke omstandigheden van het geval.

Verhuizen zonder toestemming

Als de toestemming voor een verhuizing er niet komt, dan mag een ouder niet verhuizen met de kinderen. Doe je dan toch, dan kan dit grote gevolgen hebben. Zo kan een rechter de verplichting opleggen om terug te verhuizen. Ook kan de hoofdverblijfplaats van de kinderen worden gewijzigd, zodat de kinderen voortaan bij de niet-verhuizende ouder wonen. Een verhuizing zonder toestemming naar het buitenland kan zelfs worden bestempeld als kinderontvoering waarbij niet zelden een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Juridisch advies

Onze advocaten kunnen helpen bij de voorbereiding voor een geplande verhuizing. Wij kunnen u tot in detail adviseren over de planning en de criteria op maat toepassen. Zo bent u goed voorbereid als het uiteindelijk moet komen tot een gerechtelijke procedure.

Natuurlijk kunnen wij ook ouders bijstaan die juist willen voorkomen dat de andere ouder verhuist. Wij beoordelen dan de belangen van de kinderen in de oude en in de nieuwe situatie en adviseren u op welke punten u de verdediging het beste kunt voorbereiden of aanpassen. Wij staan voor proactief handelen. Dat betekent dat we adviseren in een vroeg stadium te informeren naar de mogelijkheden.

Wilt u een uitspraak lezen die door ons is behandeld? De volgende uitspraken zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl.

In hoger beroep is deze uitspraak door het gerechtshof Den Haag bekrachtigd