Ontslag op staande voet

Is een ontslag op staande voet terecht gegeven? Mag ik zomaar op staande voet worden ontslagen? Werkgevers reageren vaak in een opwelling met een ontslag op staande voet. Maar een ontslag op staande voet wordt door de kantonrechter streng beoordeeld; onder meer omdat dit ontslag ernstige financiële en emotionele gevolgen heeft voor de werknemer. Handel als werkgever daarom zorgvuldig en win direct professioneel advies bij Van Koutrik Advocaten in. Wij denken mee over een oplossing die tijd, geld en moeite bespaart. Ook als werknemer neemt u gelijk contact op bij een ontslag op staande voet, zodat de schade beperkt blijft en u op tijd bent om het ontslag op staande voet aan te vechten.

In welke situaties is ontslag op staande voet rechtsgeldig?

De werkgever mag niet zomaar op staande voet ontslaan: er moet sprake zijn van een dringende reden. Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als het gaat om gedrag van een werknemer waardoor een werkgever niet anders kan dan kiezen voor ontslag op staande voet. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van diefstal, ernstige belediging, bedreiging of misleiding.

Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als in elk geval aan de volgende criteria is voldaan:

  1. Er is sprake van een dringende reden
  2. De werkgever geeft het ontslag ‘onverwijld’
  3. De werkgever meldt de dringende reden zonder uitstel aan de werknemer

Met ‘onverwijld’ wordt bedoeld dat de werkgever gelijk moet overgaan tot het geven van ontslag op staande voet, wanneer de feiten boven water zijn gekomen en aan alle eisen is voldaan.

Als er slechts een vermoeden voor een dringende reden bestaat, moet de werkgever eerst een onderzoek instellen. De werkgever kan de werknemer tijdens dit onderzoek schorsen of op non-actief zetten. De werkgever is verplicht om te zorgen dat het onderzoek zonder onnodige vertraging wordt uitgevoerd.

Wanneer alle feiten bekend zijn, moet de werkgever direct overgaan tot ontslag op staande voet als de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven.

Voldoet de werkgever niet aan deze eisen?

In dat geval is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig en kunt u het ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Dit moet binnen 2 maanden gebeuren, dus handel snel. De kantonrechter zal, zelfs als er sprake is van een dringende reden, het ontslag op staande voet toch kunnen vernietigen vanwege alle omstandigheden van het geval, waarbij er onder meer ook gekeken wordt naar de positie, de duur van het dienstverband of de persoonlijke en financiële gevolgen voor de werknemer. Hierin schuilt voor de werkgever het risico: ook al is er een dringende reden, de rechter kan een andersluidend oordeel geven.

Welke redenen zijn geldig bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet kan alleen als er sprake is van grove misdragingen binnen de arbeidsrelatie. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Stelen/diefstal
  • Frauderen
  • Roekeloos gedrag
  • Bedreiging van collega’s of fysieke intimidatie van collega’s of leidinggevende
  • Werk weigeren zonder goede reden
  • In verwijtbare mate niet bekwaam zijn om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten

Ontslag binnen twee maanden aanvechten

Bij ontslag op staande voet is het van belang om zo snel mogelijk te handelen. De termijn om een ontslag op staande voet aan te vechten is kort. U moet namelijk binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Ook kan in kort geding loondoorbetaling of wedertewerkstelling worden gevorderd.

De juridische procedure start met het verzoekschrift. Daarna zal er binnen ongeveer een maand een mondelinge behandeling plaatsvinden waarbij u en uw werkgever aanwezig dienen te zijn. Tijdens deze behandeling krijgt u de ruimte om uw standpunt toe te lichten. Ook de werkgever krijgt de ruimte om de situatie uit te leggen. Na de mondelinge behandeling volgt uitspraak van de rechter en tegen deze beschikking kunt u in hoger beroep gaan.

Vergoeding

Wanneer de werkgever niet voldoet aan de eisen omtrent ontslag op staande voet, kunt u het ontslag aanvechten door vernietiging van het ontslag te verzoeken en te vragen of u terug kan naar uw functie. Maar in plaats daarvan kunt u ook een financiële vergoeding eisen.

Ontslag op staande voet maakt veel emoties los bij beide partijen en daarom komt het vaak voor dat de werknemer niet meer bij de werkgever wil werken. In dat geval kunt u ook een financiële vergoeding (transitie- en/of billijke vergoeding) eisen. Een billijke vergoeding wordt alleen toegekend als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en aan die eis wordt niet snel voldaan.