Wijzigingen arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Werkgevers opgelet! Op 1 augustus 2022 is de arbeidswetgeving veranderd als gevolg van de EU Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en is het van belang de arbeidsovereenkomsten te wijzigen. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen, te weten uitbreiding van de informatieplicht bij aanvang van het dienstverband, kosteloos aanbieden van verplichte scholing, verbod op het nevenwerkzaamhedenbeding en uitbreiding van het ouderschapsverlof.

De informatieplicht bij aanvang van een dienstverband

Werkgevers leggen de overeengekomen arbeidsvoorwaarden neer in een arbeidsovereenkomst en vaak in een handboek voorwaarden of andersoortige regeling. De werkgever moet vanaf 1 augustus, schriftelijk en uiterlijk binnen een week c.q. een maand na indiensttreding, de nieuwe werknemer informatie verstrekken over: de werk- en rusttijden, de vakantie- en verlofregelingen; de plaats waar de werknemer arbeid verricht als er geen vaste werkplek is; het opleidingsbeleid; de procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen). In het geval van een oproepovereenkomst het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht bovenop die gewaarborgde uren; wanneer de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten en wanneer hij een oproep van de werkgever buiten deze uren kan weigeren.

Scholing wordt kosteloos

Het was gebruikelijk om de studiekosten te betalen maar in het geval de werknemer binnen een bepaalde tijd na of tijdens opleiding ontslag neemt (of krijgt), de kosten terug te eisen middels een zogenaamd studiekostenbeding. Vanaf 1 augustus is het niet meer toegestaan een dergelijk beding overeen te komen bij opleidingen die de werkgever op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht is aan te bieden. Zo’n beding zal op grond van een nieuw wetsartikel art. 7:611a lid 2 BW nietig zijn. Verder is in de wet opgenomen dat de tijd die met de scholing gemoeid is als arbeidstijd wordt aangemerkt. Zo mogelijk dient de scholing plaats te vinden tijdens werktijd. Let wel, ook bedingen die vóór 1 augustus 2022 zijn aangegaan, zijn nietig. De nieuwe wet kent geen overgangsrecht.

Verbod op nevenwerkzaamhedenbeding

De meeste arbeidsovereenkomsten kennen een verbod op nevenwerkzaamheden maar dat is vanaf 1 augustus 2022 verleden tijd. In principe is een dergelijk beding verboden, tenzij de werkgever een objectieve rechtvaardiging voor een dergelijk verbod heeft. De wet bepaalt niet wat onder een rechtvaardigingsgrond valt. Indien de werkgever geen goede reden kan aanvoeren, is het beding nietig. In tegenstelling tot een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hoeft een werkgever niet op voorhand aan te geven wat de objectieve reden is.

Wet betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus hebben werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze negen weken krijgen de ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot het maximumdagloon). Voorwaarde is dat de werknemer dit twee maanden tevoren schriftelijk aanvraagt bij de werkgever en deze negen weken opneemt in het eerste levensjaar van het kind. De werkgever kan niet weigeren, tenzij het de bedrijfsvoering ernstig in de problemen brengt.